Regulamin wydarzeń organizowanych przez Presscom Sp. z o.o.

I. Cel wdrożenia regulaminu

Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników (w tym klientów, pracowników i przedstawicieli dostawców usług) szkoleń, konferencji, for, kongresów oraz innych spotkań organizowanych przez Presscom Sp. z o.o. zwanymi dalej wydarzeniami.
Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu wydarzenia w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

II. Procedury szczegółowe i obowiązki uczestnika

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a pojawienie się uczestnika na wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
Uczestnik oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Uczestnik ma obowiązek noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz rękawiczek ochronnych.
Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu wydarzenia, uczestnik nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia, skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
Dane osobowe uczestnika mogą zostać udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników lub pracowników wydarzenia zakażenia koronawirusem.
Przed przystąpieniem do wydarzenia uczestnik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem. Dezynfekcja dłoni przez uczestników jest obowiązkowa.
Należy zachowywać minimum 2 metrowy odstęp pomiędzy uczestnikami oczekującymi: na rejestrację, do szatni lub punktu przechowywania bagażu, do ogólnodostępnych toalet, na wejście na salę szkoleniową/konferencyjną oraz w każdej innej sytuacji mogącej powodować powstanie kolejki.
Serwowanie posiłków oraz napojów będzie odbywało się bezpośrednio przez obsługę, a nie w formie samoobsługowych bufetów.
Wieczorne atrakcje, imprezy taneczne i inne formy rozrywkowe zostały odwołane.
Podczas kaszlu i kichania uczestnik ma obowiązek zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
Liczba uczestników wydarzenia zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów.
Układ przestrzenny wydarzenia (tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny itp.) zostanie zorganizowany w sposób: zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami wydarzenia do minimum 2 metrów oraz uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia – stanowiska zostaną specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby.
W windzie jednocześnie może przebywać ograniczona liczba osób, równa maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób podzielonej przez 3 (z wyłączeniem rodzin). Zaleca się, by z wind korzystały osoby, które mają trudności w przemieszczaniu się pomiędzy kondygnacjami.
Inne środki bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

III. Środki bezpieczeństwa w hotelu

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

IV. Środki bezpieczeństwa w gastronomii

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia.

V. Środki bezpieczeństwa w siłowniach i klubach fitness

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness.

VI. Środki bezpieczeństwa na basenach i w saunach

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny.